Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Cele i zadania Szkoły Podstawowej w Ameryce to głównie jak najpełniejsza realizacja programu kształcenia, wychowania i przygotowania do samodzielnego życia społecznego dzieci oraz wspomaganie, w dostępnym nauczycielom zakresie, procesu ich leczenia i rehabilitacji.

Działania te odbywają się w porozumieniu i współpracy z personelem medycznym szpitala oraz środowiskiem rodzinnym ucznia. Treści, metody i organizacja nauczania i wychowania dostosowywane są do możliwości psychofizycznych uczniów. Do prawidłowej realizacji zadań stawianych przed Szkołą niezbędne jest uwzględnienie warunków właściwej adaptacji ucznia w placówce, zapewnienie warunków zapobiegających negatywnym skutkom wynikającym z choroby czy izolacji dziecka, możliwość kontaktu dziecka z rodziną i szkołą macierzystą. Zapewnienie warunków do wyrównywania opóźnień w nauce spowodowanych długotrwałą chorobą, nieobecnością w szkole macierzystej, a także do opanowania samoobsługi w dostępnym dla dziecka zakresie, oraz warunków umożliwiających uczniom w miarę możliwości podtrzymanie poczucie tożsamości narodowej i religijnej. Umożliwienie rozwijania zdolności i zainteresowań indywidualnych. Realizacja zaleceń wynikających np. z orzeczeń poradni. Zapewnienie warunków do realizacji naturalnej potrzeby dzieci do ruchu i zabawy.